Openbare basisschool voor ErvaringsGerichtOnderwijs

Passend onderwijs

In augustus 2014 werd de Wet Passend Onderwijs van kracht. Met de invoering van passend onderwijs kregen scholen vanaf die dag zorgplicht. Dat betekent dat ook wij de verantwoordelijkheid hebben om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Vanaf 1 augustus 2014 betekent dat het volgende:
Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze, en die school heeft vervolgens de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden. Dat kan op de eigen school, maar dat kan ook, indien nodig, op een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so.
Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. Wij zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband ‘Stromenland’. Samen met de andere scholen en besturen in de regio maken wij afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.
Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen over passend onderwijs.

Om de zorg voor kinderen goed te regelen is de Bonckert aangesloten bij het regionale samenwerkingsverband Stromenland. Stromenland geeft regelmatig nieuwsbrieven uit. Op www.stromenland.nl/ouders vindt u alle relevante informatie vanuit het samenwerkingsverband. Als u verder nog vragen heeft, kunt u zich richten tot onze intern begeleider Loes van Kesteren.