Ervaringsgericht onderwijs


De Bonckert werkt volgens het concept ErvaringsGericht Onderwijs.
Ervaringsgericht werken houdt in dat de leerkracht voortdurend zijn handelen afstemt op wat kinderen nodig hebben om te ontwikkelen. Het welbevinden van het kind en de mate van betrokkenheid zijn hierbij belangrijke factoren.

Na 8 jaar basisonderwijs op de Bonckert willen wij kinderen afleveren die:
- een mooie ontwikkeling van alle basiscompetenties hebben doorgemaakt (onder andere rekenen, spelling, lezen, begrijpend lezen);
- beschikken over een gezonde emotionele basis (goed in je vel zitten);
- exploratiedrang hebben behouden (nieuwsgierige, ontdekkende kijk);
- een basishouding van verbondenheid hebben.
Kinderen die betrokken zijn bij de dingen die ze leren, leren meer en beter. Kinderen die zich plezierig, gezien en gewaardeerd voelen, zijn beter in staat leiding te nemen over hun eigen ontwikkeling. Kinderen die in verbinding staan met zichzelf, hun naaste en verdere omgeving kunnen zich ontwikkelen tot completere, meer empathische volwassenen.
ErvaringsGericht onderwijs is niet zomaar een concept, maar is erop gericht de omstandigheden te creëren waarin kinderen zich sneller, beter en breder ontwikkelen.
Op de Bonckert werken we met de leerlijnen van de overheid. We volgen hetzelfde curriculum als alle andere basisscholen en onze kwaliteit wordt door dezelfde onderwijsinspectie gemeten.
Het Ervaringsgericht Onderwijs rust op drie pijlers.

De leerkrachten van de Bonckert:
Bieden kinderen de kans initiatieven te ontplooien.
Reiken hen een betekenisvolle leeromgeving aan.
(Het creëren van een divers aanbod in materialen en activiteiten.)

Voeren in gesprek met kinderen  een “ervaringsgerichte dialoog”.
(Het inhaken op het denk- en voelspoor van kinderen.)