Missie:
De Bonckert is een openbare basisschool, waar kinderen en leerkrachten in een rijk basismilieu en in een fijne sfeer voortdurend uitgedaagd worden tot leren van en met elkaar. Onze school is een plek, waar we elkaar accepteren en waar we ons veilig voelen. Een school waar relatie belangrijk is, zodat iedereen met plezier naar school toekomt, wordt gezien en daardoor tot zijn recht komt.
We streven naar kinderen die emotioneel sterk staan, kritisch en explorerend zijn ingesteld. Kinderen, die zich verbonden voelen met zichzelf, elkaar, de school en de wereld om zich heen en zich daarvoor verantwoordelijk voelen. Zodat de kinderen met kennis en vaardigheden goed voorbereid zijn op de toekomst en hun bijdrage kunnen leveren in de maatschappij.

Missiestatement:
De Bonckert betekenisvol groeien! 

Visie:
De Bonckert werkt volgens het concept ErvaringsGericht Onderwijs. Ervaringsgericht werken houdt in dat de leerkracht voortdurend zijn handelen afstemt op wat kinderen nodig hebben om te ontwikkelen. Het welbevinden van het kind en de mate van betrokkenheid zijn hierbij belangrijke factoren. Na 8 jaar basisonderwijs op de Bonckert willen wij kinderen afleveren die:
- een mooie ontwikkeling van alle basiscompetenties hebben doorgemaakt (onder andere rekenen, spelling, lezen, begrijpend lezen);
- beschikken over een gezonde emotionele basis (goed in je vel zitten);
- exploratiedrang hebben behouden (nieuwsgierige, ontdekkende kijk);
- een basishouding van verbondenheid hebben.

Kernwaarden:
Welbevinden, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, groei, betekenisvol onderwijs.

De pedagogische opdracht:
De pedagogische opdracht van de Bonckert is het creëren van een veilige, ondersteunende en betekenisvolle leeromgeving waarin leerlingen kunnen leren en zich ontwikkelen. Deze ontwikkeling omvat niet alleen het verwerven van kennis, inhouden en vaardigheden, maar vooral ook persoonsvorming door het ontwikkelen van sociale vaardigheden, kritisch denken, zelfkennis en zelfbewustzijn. De pedagogische opdracht is dan ook ‘het bijdragen aan en meedragen van’ om uiteindelijk als ‘volwassen’ mens op eigen benen te kunnen staan in de maatschappij. Niet als onafhankelijk mens, niet als afhankelijk mens maar ergens in het midden; zodat je samen onderweg kunt zijn. In deze voorbereiding heeft de school een belangrijke taak. Onder andere om samen de vraag te onderzoeken wàt voor een mens je dan wilt zijn. Waarbij het van belang is dat de leerling zichzelf als actor leert zien, dat hij degene is die het moet doen. (Pedagogische / géén zorgende) Liefde is de basis, begrenzing is nodig en de ander is daarbij altijd inbegrepen, omdat je deel uit maakt van een groter sociaal geheel. En voor dat grote sociaal geheel is iedereen van belang. Jouw 'vrijheid' is namelijk net zo belangrijk als die van de ander. Er wordt op jou gerekend en jij kan rekenen op anderen. Dit kost oefening en soms vertraging, maar het kind wordt zo steeds gezien als mens. Onze school is dan ook een plek waar je iedere dag opnieuw mag proberen, waar je iedere dag een nieuwe kans krijgt het weer zelf te doen èn het anders te doen.


Mens & wereldbeeld:
Wij vinden dat ieder kind uniek is en het recht heeft om zich te ontwikkelen naar zijn of haar volledige potentieel. Verbinding met zichzelf, de ander, de school en de wereld om het kind heen is daarvoor van groot belang. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf leren begrijpen, actor leren zijn, relaties te vormen en deel uit maken van een bredere gemeenschap. Een groter sociaal geheel.
De wereld om de kinderen heen, het leven zelf, biedt een plek vol kansen, voor ontdekking, voor verbinding en groei. Vertrouwen is daarbij belangrijk, geen vertrouwen gelinkt aan bepaalde eigenschappen of houdingen, maar aan de mens (het kind) als geheel. Vertrouwen en geduld.