Medezeggenschapsraad


De MR van de Bonckert bestaat uit zes leden, drie ouders en drie leerkrachten.
De directeur vertegenwoordigt het schoolbestuur bij de MR-vergaderingen. De MR houdt zich vooral bezig met beleidszaken. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. De MR heeft invloed op het beleid van de school. De
MR adviseert gevraagd en ongevraagd het schoolbestuur over zaken als het vakantierooster, het formatieplan en het schoolplan. Het stemt in of wijst besluiten af die het schoolbestuur voorstelt. Ouders kunnen zich kandidaat stellen voor een plaats in de MR. De MR vergaderingen zijn openbaar. Op de schoolkalender staan de vergaderdata vermeld.
Sinds 1 januari 2004 maakt de Bonckert, samen met nog acht andere openbare scholen uit de regio, deel uit van de stichting Invitare en dientengevolge is er ook een
gemeenschappelijke MR opgericht. Een personeels- en een ouderlid vertegenwoordigen de MR in die GMR om er zaken van bovenschools belang te bespreken.